spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
BHP W PRAKTYCE
BHP W FIRMIE. Ochrona oczu i twarzy
Ze względu na rodzaj ochrony oczu i twarzy z jakim może spotkać się użytkownik, wprowadza się następujący podział:

• Okulary ochronne. Występują w wariantach z osłonami bocznymi lub bez. Soczewki mogą być wykonane z hartowanego szkła lub tworzywa sztucznego. Szkła posiadające filtry ochronne, w zależności od zastosowanego filtra mogą chronić przed promieniowaniem ultrafioletowym, podczerwonym lub też jaskrawym światłem.
Szkła przezroczyste bez filtrów ochronnych służą jako ochrona przed różnego rodzaju odpryskami ciał stałych i rozbryzgami cieczy.

• Gogle  ochronne. Ze względu na budowę gogle ściślej niż okulary przylegają do twarzy w okolicy oczu. Posiadają również najczęściej własności zabezpieczające przed zaparowaniem szkieł (wywietrzniki, powłoka zapobiegająca parowaniu itp.). W wypadku pracy ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi wymagane jest zastosowanie gogli w systemem wentylacji pośredniej.

• Osłony twarzy. Osłony wykonane są z tworzyw sztucznych lub metalowej siatki. W wypadku osłon z tworzyw sztucznych mogą być wyposażone w filtry chroniące przed szkodliwym promieniowaniem. Ze względu na zastosowaną konstrukcję i materiał osłony mogą być przystosowane do pracy w różnych warunkach. Specyficzna konstrukcja może zapewniać ochronę szyi i podbródka.

• Przyłbice spawalnicze. Złożone z korpusu, ramki i nasady oraz filtra zapewniają ochronę całej twarzy podczas procesu spawania. Ze względu na rodzaj zastosowanego filtra można wyróżnić przyłbice z filtrem automatycznym jak również z filtrem stałym. Budowa przyłbicy zapewnia mocowanie na głowie użytkownika za pomocą nagłowia lub też umożliwia przymocowanie do hełmu ochronnego.

• Tarcze spawalnicze. Od przyłbic różnią się tym, że są trzymane w ręku przez użytkownika podczas procesu spawania. Zapewniają ochronę oczu, twarzy a także szyi użytkownika. Podstawowe zadanie środków ochrony oczu i twarzy to ochrona przed:

• Czynnikami mechanicznymi,
• Czynnikami chemicznymi i biologicznymi,
• Czynnikami termicznymi,
• Szkodliwym promieniowaniem świetlnym (zarówno w paśmie
widzialnym jak i niewidzialnym).

Do ochrony oczu przed urazami mechanicznymi stosuje się najczęściej okulary ochronne posiadające boczne osłony, gogle lub też osłony twarzy (zarówno pełne jak i siatkowe).

Do ochrony przed chemikaliami i czynnikami biologicznymi stosuje się odpowiednie gogle i osłony twarzy. Okulary w tym zastosowaniu są niedopuszczalne. Zadaniem ich jest niedopuszczenie do bezpośredniego kontaktu substancji niebezpiecznych z oczami i skórą pracownika. Ochronę przed promieniowaniem optycznym i termicznym dają okulary, gogle i osłony ochronne wyposażone w różne filtry w zależności od oferowanej ochrony.

Do ochrony podczas spawania i procesów pokrewnych służą gogle i osłony spawalnicze. Ochrona oczu przed promieniowaniem słonecznym – należącym do jednych z najbardziej powszechnych zagrożeń pracowników pracujących na wolnym powietrzu lub kierujących pojazdami zapewniana jest przez okulary z odpowiednimi filtrami, w tym również zapewniającymi ochronę przed promieniowaniem UV. Specyficzne rodzaje filtra mogą również poprawiać kontrast.
BHP W FIRMIE. Ochrona głowy
Środki ochrony w kategorii ochrona głowy stanowią bardzo istotny rodzaj ochrony osobistej. Głowa należy do części ciała najbardziej narażonych na uszkodzenia i urazy podczas większości rodzajów aktywności zawodowej.

Podstawowe zastosowanie hełmów ochronnych - pełniących bardzo istotną funkcję w zakresie ochrony osobistej to:

- zabezpieczenie przed przebiciem w celu skutecznej ochrony czaszki,
- amortyzacja dzięki skorupie i zamocowanej więźbie pochłaniającej energię uderzenia spadającego ciała obcego,
- odchylenie toru lotu spadającego przedmiotu z kierunku prostopadłego do szczytu głowy w celu minimalizacji efektu uderzenia.


Norma EN397 określając własności ochronne hełmów stawia wiele wymagań dotyczących określonych cech przemysłowych hełmów ochronnych, takich jak wymagania co do: materiałów użytych w produkcji, parametrów konstrukcyjnych, odporności na przebicie, odporności na działanie wysokiej temperatury i otwartego płomienia oraz stopnia amortyzacji.

Prawidłowy dobór hełmu ochronnego zapewnia skuteczną ochronę głowy, z tego też względu dobierając określony hełm należy rozważyć następujące czynniki: zakres możliwości dostosowania obwodu więźby oraz wysokości noszenia do wymiarów głowy użytkownika, zakres temperatur na danym stanowisku pracy. Skuteczna ochrona jest również uwarunkowana innymi czynnikami eksploatacyjnymi, warunkującymi zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika.

Na zakończenie, proszę pamiętać, że należy nosić hełm dopasowany do głowy, hełm powinien być stosowany w dozwolonym okresie użytkowania zdefiniowany przez producenta (2-5 lat), hełm powinien być wycofany z użytkowania po zauważeniu widocznego uszkodzenia lub silnego uderzenia oraz zabronione jest samodzielne dokonywanie napraw i modyfikacji hełmu.
BHP W FIRMIE. Znaki i instrukcje
Znaki BHP są istotnym elementem struktury bezpieczeństwa w każdej firmie.

Zadaniem inspektora BHP jest dopilnowanie, aby instrukcje BHP znajdowały się we wszystkich miejscach, w których są konieczne. Prawidłowo umieszczone tablice informacyjne gwarantują przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników.


Stosowanie piktogramów BHP i znaków bezpieczeństwa regulują także polskie prawo. Tablice BHP muszą być umieszczone w każdym miejscu pracy i są wymagane przez przepisy BHP. Wszelkie znaki bezpieczeństwa oraz piktogramy BHP zostały zdefiniowane w Polskich Normach.

Niezwykle istotne jest, aby wszystkie tabliczki informacyjne zostały opracowane przez wykwalifikowany i profesjonalny zespół specjalistów w dziedzinie BHP. Tylko wtedy są w stanie zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo osobom zatrudnionym. Tablice budowlane powinny być odpowiednio widoczne i wymowne, aby nie było problemu ze zrozumieniem ich znaczenia.

Wszystkie piktogramy BHP muszą mieć określoną formę oraz kolor. Dodatkowo znaki BHP należy umieszczać w odpowiednich miejscach. Znaki ewakuacyjne w miejscach, do których instynktownie biegnie ludzki wzrok w momentach niebezpieczeństwa, a znaki przeciwpożarowe i wszelkie instrukcje ppoż. powinny znajdować się przy sprzęcie gaśniczym.

Równie ważną rzeczą jest, aby podczas produkcji znaki BHP były konsultowane z organami kontroli. Dzięki temu mamy gwarancję, że żadna kontrola nie wykaże niedociągnięć dotyczących poprawności stosowanych znaków BHP.
BHP W PRAKTYCE. Ochrona pracy na wysokościach
Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrześnie 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy uznaje się pracę wykonywaną na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1.0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

W przypadku gdy niemożliwe jest zastosowanie sprzętu ochrony zbiorowej, takiego jak rusztowania, siatki, podnośniki, windy konieczne jest zastosowanie sprzętu ochrony osobistej.

System takowy składa się z trzech podstawowych elementów:  szelek bezpieczeństwa, podzespołu łącząco-amortyzującego, podzespołu kotwiczącego (element zaczepowy). Zasady doboru sprzętu określone są treścią normy  EN363.


Właściwe dobranie sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości oraz stosowanie się do zasad użytkowania stanowi gwarancję bezpieczeństwa.

Użycie indywidualnego systemu powstrzymywania spadania jest metodą używaną, gdy inne środki nie mogą być użyte. Zadaniem systemu nie jest zapobieżenie upadkowi, ale wyeliminowanie skutków, czyli bezpieczne zatrzymanie spadającego człowieka oraz złagodzenie następstw nagłej utraty prędkości.
Aby system ochrony osobistej mógł spełnić swoje zadanie i zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, podczas konfiguracji odpowiedniego systemu należy uwzględnić następujące czynniki wpływające na ryzyko: minimalna wolna przestrzeń znajdująca się poniżej pracownika, położenie punktu kotwiczącego oraz efekt wahadła.

Należy pamiętać, że wg przepisów okres ważności uprzęży wynosi 3 lata od daty pierwszego użycia. Sprzęt nie może być użyty, gdy od daty pierwszego użycia minęło więcej niż 5 lat.

Istotnym aspektem korzystania ze sprzętu ochrony przed upadkiem z wysokości są badania okresowe. Łącznik musi być badany okresowo ponieważ bezpieczeństwo zależy od wydajności i trwałości sprzętu. Badania przeprowadzać należy przynajmniej raz w roku a dokonać go powinien fachowiec zgodnie z określonymi procedurami.

Obowiązkiem użytkownika jest aktualizowanie karty serwisowej przez wprowadzanie wyszczególnionych w niej danych.
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB